Terms & Conditions

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Sparkfish BV, met maatschappelijke zetel te Pietelbeekstraat 4, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0739872052 (hierna ‘Sparkfish’) en de klant.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen van * aan de klant en op alle overeenkomsten tussen * en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Sparkfish deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met Sparkfish.

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

2.2. Sparkfish behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. Sparkfish kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Betaling

3.1. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Sparkfish, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen einde maand na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.
De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 500,00 EUR per factuur.

3.4. Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Sparkfish d.m.v. aangetekende zending en dit binnen vijf (5) kalenderdagen na verzending van de factuur.

3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

3.6. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt Sparkfish zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van Sparkfish zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 5: Risico

Op factuurdatum gaan alle risico’s over op de klant en zijn alle kosten ten laste van de klant.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen Sparkfish is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van Sparkfish overgedragen aan de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 7: Geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie dewelke hij ontvangt van Sparkfish geheim te houden. Of informatie als vertrouwelijke informatie dient beschouwd te worden, zal voorafgaand door Sparkfish aan de klant meegedeeld worden.

Artikel 8: Levering en uitvoering

8.1. Indien de goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering (en eventueel transport) worden aangerekend aan de klant.

8.2. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Beëindiging en annulatie

9.1. De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de klant in geval van liquidatie, ontbinding of overlijden van de klant.

9.2. In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling, dan wel schriftelijk, door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Sparkfish gelijk aan 30% van het overeengekomen totaal bedrag, onverminderd het recht van Sparkfish om een hogere schadevergoeding te bekomen.

9.3. Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Sparkfish gelijk aan 30% van het factuurbedrag.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Sparkfish is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens haar opzet, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat tussen partijen voor de kwestieuze opdracht werd overeengekomen, met dien verstande dat dit bedrag in geen geval groter zal zijn dan het bedrag dat ter zake door de verzekeraar van Sparkfish zal worden uitgekeerd.
Sparkfish gaat bij het uitvoeren van haar werkzaamheden een inspanningsverbintenis aan.

Artikel 11: Overmacht

Sparkfish is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat Sparkfish niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van Sparkfish worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 12: Klachten

12.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen Sparkfish te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de vijf (5) kalenderdagen na levering.

12.2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen Sparkfish te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de tien (10) kalenderdagen na ontdekking van het verborgen gebrek.

Artikel 13: Gegevensbescherming

13.1. Sparkfish zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

13.2. De klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die hij overmaakt aan Sparkfish werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​
Bijgevolg zal de klant Sparkfish vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door Sparkfish.​

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Sparkfish en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, bevoegd.

Stay up-to-date on business insights:
Hasselt office
Pietelbeekstraat 4
3500 Hasselt
Antwerp office
Grotesteenweg 91
2600 Antwerp
Copyright © 2020 - SparkFish